E-Catalog > Stretch & Shrink Films > Màng ghép và chất liệu bao bì nhựa


Page View : 5,470

Product Information :

Name :
Màng ghép và chất liệu bao bì nhựa
Category :
 1. Warehousing, and Packaging
Sub - Category :
 1. Stretch & Shrink Films
Product Type :
 1. Raw Material

Product Detail :

 1. OPP/PE
 2. OPP/CPP
 3. OPP/MCPP
 4. PET/PE
 5. PET/CPP
 6. PET/NHÔM/CPP
 7. PET/NHÔM/PE
 8. Màng mờ/MPET/PE hoặc CPP
 9. PET/MPET/PE hoặc CPP
 10. OPP/CPP/MCPP, CPP
 11. PET/ Hologram/PE, CPP
 12. OPP/ Hologram/PE, CPP
 13. OPP/ Hologram/MCPP
 14. PA/PE